»» dokumenty

VZN 2018
pdf Návrh VZN č. 1/2018
Uznesenia a zápisnice 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 20.3.2018
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 20.3.2018
pdf Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 22.5.2018
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.5.2018
Rozpočet 2018
pdf ROZPOČET na r. 2018, 2019,2020 - výdavková časť
pdf ROZPOČET na r. 2018, 2019 a 2020 - príjmová čať
pdf Záverečný účet Obec Gyňov za r. 2017 - príloha č. 2 - zverejnený 20.6.2018
pdf Záverečný účet Obec Gyňov za r. 2017 - príloha č. 1 - zverejnený 20.6.2018
pdf Záverečný účet Obec Gyňov za r. 2017 - zverejnený 20.6.2018
Uznesenia a zápisnice 2017
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 20.06.2017
pdf Uznesenia zo zasdnutia OZ zo dňa 20.06.2017
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.03.2017
pdf Uznesenia zo zasdnutia OZ zo dňa 15.03.2017
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19.09.2017
pdf Uznesenia zo zasdnutia OZ zo dňa 19.09.2017
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2017
pdf Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2017
VZN 2017
pdf VZN č. 1/2017 o podmienkach odberu vody z obecného vodovodu
pdf VZN č. 2/2017 o výške príspevkov v MŠ
pdf Príloha č. 1 (FINANČNÉ PÁSMA) k VZN č. 2/2017
pdf VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
ROZPOČET 2017
pdf Rozpočet na r. 2017, 2018, 2019 - výdavková časť
pdf Rozpočet na r. 2017, 2018 a 2019 - príjmová čať
pdf Záverečný účet za r. 2016
pdf Príloha č. 1 k záverečnému účtu
pdf príloha č. 2 k záverečnému účtu
VZN 2016
pdf VZN č. 1/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce Gyňov - ZaD č. 1
pdf VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
pdf VZN č. 3/2016 o správe pohrebiska, Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
pdf VZN č. 4/2016 doplnenie VZN č. 1/2009 - poskytovanie dotácií
Uznesenia a zápisnice 2016
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.03.2016
pdf Uznesenia zo zasdnutia OZ zo dňa 14.03.2016
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.06.2016
pdf Uznesenia zo zasdnutia OZ zo dňa 15.06.2016
pdf Uznesenia zo zasdnutia OZ zo dňa 27.09.2016
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.09.2016
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2016
pdf Uznesenia zo zasdnutia OZ zo dňa 15.12.2016
Rozpočet 2016
pdf Rozpočet obce Gyňov na r. 2016 - príjmy
pdf Rozpočet obce Gyňov na r. 2016 - výdavky
pdf Záverečný účet za r. 2015
pdf Príloha č.1 k ZU 2015 - výdavky
pdf Príloha č.1 k ZU 2015 časť prijmy
pdf Výročná správa za r. 2015
pdf Správa audítora k VS za r. 2015
Zber odpadu
jpg Harmonogram zberu odpadsov v zmysle VZN č. 1/2014
jpg Harmonogram zberu odpadov v zmysle VZN č. 2/2016
pdf Kalendár separovaného vrecového zberu 2016
pdf Kalendár trideného vreckového zberu 2017
pdf Harmonogram zberu odpadov v zmysle VZN č. 2/2016 - I. polrok
pdf Harmonogram zberu odpadov v zmysle VZN č. 2/2016 - II. polrok
pdf Harmonogram zberu odpadov na rok 2018
Územný plán obce Gyňov - Zmeny a doplnky č. 1
zverejnené 16.10.2015
pdf širšie vzťahy
pdf UPN ZaD č. 1 - textová časť
JPG Širšie vzťahy 2
JPG Legenda
JPG Kompletný urb. návrh
JPG Kompletný urb. návrh - legenda 2
JPG Komplexný urb. návrh -3
JPG Kompletný urb. návrh 10000
JPG Komplexný urb. návrh -legenda 3
JPG Komplexný urb. návrh -legenda 3-1
JPG Komplexný urb. návrh 28800
JPG Verejnoprospešné stavby - legenda
JPG Verejnoprospešné stavby -10000
JPG Verejnoprospešné stavby -schema 4
JPG Verejnoprospešné stavby - schema 4
JPG Verejné dopravné vybavenie
JPG Verejné dopravné vybavenie - legenda
JPG Verejné dopravné vybavenie -28800
JPG Verejné dopravné vybavenie - legenda 5
JPG Vodné hospodárstvo - legenda
JPG Technická infraštruktúra - legenda
JPG Technická infraštruktúra 28800
JPG Technická infraštruktúra vodne hospod.
JPG Technická infraštruktúra energetika - legenda
JPG Technická infraštruktúra - legenda 6
JPG Technická infraštruktúra 28800 - elektr. plyn
JPG Technická infraštruktúra- elektr. plyn
JPG Ochrana prírody a tvorba krajiny s prvkami USES
JPG Ochrana prírody a tvorba krajiny s prvkami USES - legenda
JPG Ochrana prírody a tvorba krajiny s prvkami USES 10 000
JPG Ochrana prírody a tvorba krajiny s prvkami USES - 7a
JPG Perspektívne využitie PP a LP
JPG Poľnohospodárstvo - legenda
JPG Perspektívne použitie PP a LP 28800
JPG Perspektívne využitie PP a LP - vyhodnotenie
doc Oznámenie o prerokovaní zmien ÚPN ZaD č. 1
pdf Pozvánka - Obec Ždaňa
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK
VEREJNÁ TABUĽA
oznámenia pre občanov obce
pdf Verejná vyhláška - Slovak Telekom, a.s.
pdf Rozhodnutie o umiestnení stavby "V284-Úprava VN od BR284-AEA po BR284-AED"
docx Súhlas rodiča - Deň plný zábavy
pdf Obstraranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Gyňov
pdf Multifunkčné ihrisko - prevádzkový poriadok
pdf Usmernenie k domácim zabíjačkám
jpg Žiadosť o poskytnutie dotácie na športové vybavenie pre deti a mládež v obci
jpg Žiadosť o poskytnutie dotácie na varovný systém a rekonštrukciu rozhlasu
jpg Žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie a namontovanie mantinelov
jpg Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu obecného vodovodu
jpg Žiadosť o poskytnutie dotácie na kamerový monitorovací systém
jpg Projekt "Starí radia - mladí realizujú"
jpg projekt : "Dub nad obcou"
pdf Územný plán obce Gyňov - ZaD č. 1
pdf Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020
pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
pdf Správa nezávislého audítora pre starostku a OZ obce Gyňov za r. 2015
pdf Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred podvodmi
pdf Verejná vyhláška - stavba na parc.č.: 363/21, 366/2, 366/28, 363/5, 366/62, 366/60
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti - 11/2016 - 04/2017
pdf Pozvánka na OZ
pdf Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Čaňa - oznámenie o strategickom dokumente
pdf Mimoriadne núdzové opatrenie
pdf kontakty a adresy ŠVSP
pdf Informačný tok
doc Vyhlásenie k dani MŠ
pdf Pozvánka na OZ 15.03.2017
pdf Verejná vyhláška
pdf Verejná vyhláška - VSD, a.s.
pdf Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trstené pri Hornáde - oznámenie o strategickom dokumente
pdf Pozvánka na OZ 20.06.2017
pdf Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
pdf Určenie volebných obvodov KSK
pdf ÚPN Belža
pdf Pozvánka Deň obce 2017
pdf Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
pdf Verejná vyhláška
pdf Pozvánka Bardejov
pdf Pozvánka - Obec Haniska
pdf Pozvánka - Obec Ždaňa
pdf Voľby KSK 2017
pdf OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
pdf Výberove konanie - riaditeľ MŠ Sokoľany
pdf Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
pdf Pozvánka na OZ 19.09.2017
pdf Prerušenie distribúcie elektriny - v celej obci - 10/2017
pdf Prerušenie distribúcie elektriny - Čanianska a Nová ulica - 10/2017
pdf Naturálie za rok 2017 - Hospodársky dvor Gyňov
pdf OZNAM - zatvorený Obecný úrad v Gyňove
jpg Výberove konanie - riaditeľ MŠ Košická Polianka
pdf Pozvánka - Deň úcty k starším - 2017
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu KSK
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK
pdf Obchodná verejná súťaž - Obec Košická Polianka
pdf Pozvánka - Klub dôchodcov
pdf Výberove konanie - riaditeľ MŠ Haniska
pdf Oznam
pdf Pozvánka - cirkus Variette Karlson
pdf Oznámenie o čase a mieste konania volieb
pdf Verejná vyhláška
pdf Prepravná služba SČK
jpg Kosit ponuka zamestnania
pdf Zadanie pre Územný plán obce Belža
pdf Oznámenie o vykonaní opravy železničného priecestia
pdf Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017
pdf Výberové konanie - riaditeľ MŠ Nižná Myšľa
pdf Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
jpg Vianočná akadémia 10_12_2017
jpg Stolnotenisový turnaj
pdf Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
pdf OZNAM
pdf OZNAM - zánik mandátu
pdf Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
pdf Verejná vyhláška - Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
pdf Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
pdf OZNAM
jpg Detský karneval
pdf Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena"
pdf Prerušená distribúcia elektriny
pdf Obecný úrad dňa 20.02.2018 zatvorený.
pdf Obecný úrad dňa 27.02.2018 zatvorený.
pdf Prerušená distribúcia elektriny
pdf Obecný úrad dňa 07.03. a 08.03. zatvorený.
pdf OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte Gesto pre mesto
pdf OZNAM - uzatvreté železničné priecestie v obci Valaliky
pdf Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
pdf Uzávierka cesty - obchádzka Valaliky
pdf Zápis do MŠ Gyňov
pdf Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018
pdf Pozvánka na brigádu
pdf Odstávka pitnej vody
pdf Prerušená distribúcia elektriny
pdf OZNAM - prosíme o hlasovanie v projekte
jpg Pozvánka na podujatie Deň matiek
pdf Očkovanie psov
pdf Odpočet spotreby elektrickej energie
pdf Obecný úrad dňa 15.5.2018 zatvorený
pdf OZNAM - Africký mor ošípaných
pdf OZNAM SPP
pdf Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020 - záverečné stanovisko
pdf Opatrenia pre chovateľov ošípaných
pdf Príloha - opaternia pre chovateľov ošípaných
pdf Dotazník Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
pdf Navrhované budúce projekty Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gyňov
pdf Pozvánka na Noc dobrodružstva a zábavy
pdf Informovaný súhlas rodiča na podujatie Noc dobrodružstva a zábavy
pdf Návrh VZN č. 1/2018
pdf Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
pdf Návrh územné plánu obce Belža
pdf Vyhlásenie času so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru
pdf Odpočet vody
pdf Odvolanie času vzniku nebezpečenstva požiaru
pdf Ambulantná pohotovostná služba
VZN 2015
pdf VZN 1/2015
pdf VZN č. 2/2015 miestne dane
pdf VZN č. 3/2015 o poplatku TKO
Uznesenia a zápisnice 2015
pdf Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ
pdf Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 27.1.2015
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.1.2015
docx Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 17.3.2015
pdf Uznesenie č. 31-46
pdf Zapisnica zo dňa 12.6.2015
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 4.8.2015
pdf Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 4.8.2015
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 10.09.2015
pdf Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 10.09.2015
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2015
pdf Uznesenia zo zasdnutia OZ zo dňa 10.12.2015
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 17.03.2015
Rozpočet r. 2015
pdf Výdavky 2015
pdf Príjmy 2015
Materská škola Gyňov
doc Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Gyňov
doc Prihláška dieťaťa do MŠ Gyňov
VZN 2014
pdf VZN č. 1/2014 o nakladaní s odpadmi na území obce Gyňov
pdf VZN č. 2/2014
doc VZN č. 3/2014 o miestnych daniach
UZNESENIA 2014
pdf UZNESENIE č 1/2014
jpg UZNESENIE č. 2/2014
jpg UZNESENIE č. 3/2014
jpg UZNESENIE č. 4/2014
Rozpočet na r. 2014
pdf PRÍJMY 2014
pdf VÝDAVKY 2014
doc Záverečný účet 2013
VZN 2013
doc VZN č. 1/2013 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obci Gyňov
doc VZN č. 2/2013 o poplatku na území Obce Gyňov
doc VZN č. 3/2013 o miestnych daniach v Obci Gyňov
doc VZN č. 4/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov
doc VZN č. 5/2013 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov
UZNESENIA 2013
doc Uznesenie č. 1/2013 zo dňa 19.3.2013
doc Uznesenie č. 2/2013 zo dňa 18.06.2013
doc Uznesenie č. 3,/2013 zo dňa 17.9.2012
doc UZNESENIE č. 4/2013
pdf UZNESENIE č. 5/2013
FORMULÁR V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
rtf Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní pre MŠ Gyňov
VZN 2012
doc VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb
doc vnútorný predpis o účtovaní majetku r.2012
jpg Rozpočtové príjmy - 2013, 2014, 2015
doc Rozpočtové výdavky 2013, 2014, 2015
doc VZN č.3/2012
doc VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti na území Obce Gyňov
Rozpočet obce Gyňov 2012, 2013, 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Príjmy 2012
pdf Výdavky 2012
doc Výročná správa obce za r. 2011
doc Záverečný účet r. 2011
doc Programový rozpočet r. 2012
UZNESENIA 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Uznesenie č. 1/2012 zo dňa 31.1.2012
doc Uznesenie č. 2/2012 zo dňa 27.3.2012
doc Uznesenie č. 3/2012 zo dňa 24.4.2012
jpg Uznesenie č. 4/2012 zo dňa 27.6.2012
jpg Uznesenie č. 5/2012 zo dňa 31.7.2012
jpg Uznesenie č. 6/2012 zo dňa 23.9.2012
jpg Uznesenie č. 7/2012 zo dňa 2.10.2012
doc Uznesenie č. 8/2012 zo dňa 27.11.2012
doc Uznesenie č. 9/2012 zo dňa 11.12.2012
VZN 2011
docx VZN č. 1/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Gyňov, prevádzkový poriadok domu smútku
doc Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gyňov
docx VZN č. 2/2011 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných obcou Gyňov
docx VZN č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o úhradách za služby poskytované obcou Gyňov v z.n.p.
doc VZN č. 4/2011 Povodňový plán záchranných prác
doc VZN č. 5/2011 Podmienky odberu vody z obecného vodovodu
doc VZN č. 6/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gyňov.
doc VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti na území obce Gyňov
doc VZN č. 8/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gyňov
UZNESENIA 2011
doc UZNESENIE č. 1
doc UZNESENIE č. 2
doc UZNESENIE č. 3
doc UZNESENIE č. 4
doc UZNESENIE č. 5
doc UZNESENIE č. 6
doc UZNESENIE č. 7
doc UZNESENIE č. 8
Územný plán obce Gyňov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Gyňov_sirsie_vztahy_50000
pdf Gyňov_komplexny_urbanisticky_navrh2880
pdf Gyňov_verejnoprospesne_stavby_schema_rozmiestnenia
pdf Gyňov_verejne_dopravne_zariadenia
pdf Gyňov_vodovod_kanalizacia
pdf Gyňov_eli_plyn
pdf Gyňov_ochrana_prirody_a_tvorba_krajiny
pdf Gyňov_polnohospodarstvo
pdf GYNOV_polnohospodarstvo09.08
pdf UPN_O_Gyňov_09.2008
pdf UPN ZaD č. 1
U Z N E S E N I A 2010
Tieto dokumenty si môžete stiahnuť kliknutím na jednotlivé položky.
doc dňa 21.01.2010 - UZNESENIE č. 1
doc dňa 05.02.2010 - UZNESENIE č. 2
doc dňa 11.02.2010 - UZNESENIE č. 3
doc dňa 09.04.2010 - UZNESENIE č. 4
doc dňa 15.06.2010 - UZNESENIE č. 5
doc dňa 13.07.2010 - UZNESENIE č. 6
doc dňa 30.09.2010 - UZNESENIE č. 8
doc dňa 08.10.2010 - UZNESENIE č. 9
doc dňa 29.10.2010 - UZNESENIE č. 10
doc dňa 07.12.2010 - UZNESENIE č. 11
POSUDOK Gyňov HPV
Gyňov – rozbor príčin zatápania suterénnych priestorov
doc ODBORNÝ POSUDOK HPV v Gyňove
doc Príloha 1
doc Príloha 2a
doc Príloha 2b
doc Príloha 2c
doc Príloha 3
VZN 2009
Tieto dokumenty si môžete stiahnuť kliknutím na jednotlivé položky.
doc 1 2009 VZN Dotácie
doc 2 2009 VZN Volebná kampaň
doc VZN č. 3/2009 o záväznej časti Územného plánu obce Gyňov.
doc 4 2009 VZN Spolunažívanie
doc 5 2009 VZN Mesačný príspevok MŠ
doc 6 2009 VZN Miestne dane 2009
doc 7 2009 VZN MS dotácia na dieťa
doc Pripomienky k vzn 2009
Verené obstarávanie
pdf Poskytovanie poradenských služieb - výzva
pdf Tlačivo - ponuka
pdf Vyhodnotenie ponúk "Poskytovanie poradenských služieb"
pdf Informácia o zadávaní zákazky "Poskytovanie poradenských služieb"
pdf Výzva na predkladanie ponúk - Verejné priestranstvo pri KD v obci Gyňov
pdf Zápisnica z vyhodnotenie ponúk - Verejné priestranstvo pri KD v obci Gyňov
pdf INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY PODĽA §9 ODS. 9 ZÁKONA - Verejné priestranstvo pri KD v obci Gyňov
pdf Výzva na predkladanie ponúk - Externý manažment: Verejné priestranstvo pri KD v obci Gyňov
pdf Zápisnica z vyhodnotenie ponúk - Externý manažment: Verejné priestranstvo pri KD v obci Gyňov
pdf INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY PODĽA §9 ODS. 9 ZÁKONA - Externý manažment: Verejné priestranstvo pri KD v obci Gyňov
pdf Osvetlenie viacúčelového ihriska - Výzva + tlačivo
pdf Kamerový monitorovací systém - výzva + tlačivo
pdf Kamerový monitorovací systém - výzva + tlačivo
pdf Obecný rozhlas a jeho príslušenstvo - výzva
pdf Obecný rozhlas a jeho príslušenstvo - tlačivo
pdf Zápisnica - obecný rozhlas
pdf Vyhodnotenie obecný rozhlas
pdf výzva - Projekt PZ a OcÚ
pdf Výzva MŠ
pdf Výzva OcÚ a PZ
pdf Tlačivo MŠ
pdf Tlačivo OcÚ
pdf profil
pdf Súhrná správa o zákazkach - zoznam zákaziek 1.Q 2015
pdf Súhrná správa o zákazkach - zoznam zákaziek 2.Q 2015
pdf Súhrná správa o zákazkach - zoznam zákaziek 3.Q 2015
pdf Súhrná správa o zákazkach - zoznam zákaziek 4.Q 2015
pdf Súhrná správa o zákazkach - zoznam zákaziek 1.Q 2016
pdf Súhrná správa o zákazkach - zoznam zákaziek 2.Q 2016
pdf Súhrná správa o zákazkach - zoznam zákaziek 3.Q 2016
pdf Súhrná správa o zákazkach - zoznam zákaziek 4.Q 2016
pdf Súhrná správa o zákazkach - zoznam zákaziek 1.Q 2017
pdf Súhrná správa o zákazkach - zoznam zákaziek 2.Q 2017