»» projekty

Žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty v roku 2014
"Starší radia - mladší realizujú" - úprava a výsadba verejnej zelene
"Dub nad obcou" - úprava verejnej zelene na obecnom cintoríne
 "Rekonštrukcia vodovodu" - ul. Jazerná, Na Záhumní a Železničná
"bezpečne na športoviskách" - zabezpečenie kamerového systému
"Dub nad obcou" úprava verejného priestranstva na obecnom cintoríne
 "Bezpečne na športovisku"  žiadosť nebola schválená  Úradom vlády SR
 "Športové vybavenie pre deti a mládež v obci" - žiadosť nebola schválená
 "Varovný systém a rekonštrukcia rozhlasu"  žiadosť nebola schválená MF SR
 
  NAŠE  PROJEKTY 
Rekultivácia mŕtvych ramien Hornádu
Ihrisko
Vodovod materskej školy
Obecný park
Klubovňa - čitáreňRekultivácia mŕtvych ramien Hornádu
Obec Gyňov za pomoci finančných prostriedkov z Environfondu rekultivovala prostredie v blízkosti mŕtveho ramena rieky Hornád tým, že odstránila nelegálne uložený odpad prevažne komunálny.

Celé dielo bolo finančne ohodnotené na 2.700.000,- Sk z čoho obec financovala 135.000,- Sk. Rekultiváciou tohto územia sme dostali my ľudia šancu prinavrátiť tomuto územiu svoj pôvodný prírodný chrakter.
Skutočnosť je bohužiaľ taká, že začaté dielo obnovy mŕtveho ramena rieky Hornád je ohrozené. Opäť sa objavujú nové čierne skládky odpadu rôzneho druhu.

Obec proti tomuto "environmentálnemu zbojstvu" pripravuje potrebné kroky. O aké konkrétne aktivity ide zatiaľ neprezradíme, ale výsledkom opatrení a aktivít by sa malo stať z územia mŕtveho ramena rieky Hornád miesto oddychu v prostredí bez odpadkov a špiny.

Prečítaj si viac k tejto téme....


 
Ihrisko

Pred časom sme vás informovali o plánoch úpravy obecného parku v Gyňove a ihriska.
Na ihrisku pracovníci z radov nezamestnaných vyklčovali prestárly živý plot a vysadili nový z ihličnanov. V sobotu skupina členov stavebnej komisie pri obecnom zastupiteľstve Gyňova a nezamestnaných odstránili časť starého oplotenia ihriska.
Areál ihriska plánujeme spoločne s občanmi obce Gyňov upraviť do podoby športového a oddychového areálu s antukovým ihriskom, ihriskom pre deti a vybudovať altánky s ohniskom.

Najbližšie nás čaká úprava plochy na zriadenie obecného kompostoviska, ktoré bude založené v blízkosti areálu ihriska. Prvá brigáda – zriaďovanie kompostoviska je naplánovaná na 14. apríla v sobotu.

návrat hore


 Vodovod materskej školy
V súvislosti s neúmerným odberom pitnej vody do zariadenia miestnej materskej školy sa uskutočnili „kutacie“ práce na rozvodoch pitnej vody do budovy MŠ.
Chyba sa našla. Porušené potrubie rozvodu pitnej vody spôsobovalo únik vody pod základy budovy škôlky. Po odstránení poruchy sa denná spotreba vody znížila z 5 m3 na 0,7 m3
Poruchu odstraňovali miestni občania z radov nezamestnaných v rámci svojej aktivačnej činnosti pod odborným vedením vodára pána Ladislava Vargu.

.....už to len zasypať
návrat hore
 
Obecný park

Všetci chceme mať krajšie prostredie v obci. Preto sme sa okrem iných činností pustili do úpravy miestneho parku. Po konzultáciách s odborníkmi sme začali „prevzdušnovať“ park klčovaním prestárleho porastu živého plota, upravujeme chodníky a zelené plochy. Pustili sme sa aj do úpravy miestneho ihriska.
Spracovali sme aj projekt a požiadali sme o finančnú podporu na uskutočnenie našich zámerov s parkom a ihriskom. V prípade , že nezískame finančnú podporu chceme naďalej pokračovať v úpravách svojpomocne.

Park po úprave

návrat hore


 Klubovňa
V januári 2007 bola v priestoroch budovy materskej školy v Gyňove zriadená nová klubovňa -čitáreň. Na príprave a realizácii nových klubových priestorov sa pod vedením predsedu komisie na ochranu životného prostredia a stavebnej agendy pána Dušana Jacku, aktívne podieľali členovia stavebnej komisie, pracovníčky MŠ v Gyňove a miestni občania z radov nezamestnaných.
Prevádzkovanie klubu – harmonogram využívania jej priestorov pripravujú členovia „komisie pre kultúru, šport a práce s mládežou“ v spolupráci s jednotlivými skupinami obyvateľov obce.

Takto vyzeraju nové priestrory klubovne
  Pracovné nasadenie pri úprave priestorov.

návrat hore