»» O nás

Materská škola v Gyňove


Kontakt:
   
Materská škola Gyňov

Malogyňovská 13
044 14 Gy?ov

Tel: 055/69 97 206
Materská škola
Gyňov bola založená v roku 1971 ako štátna Materská škola. V roku 2002 delimitáciou prešla zriaďovateľská pôsobnosť z KŠU Košice – okolie na Obec Gyňov.

V súčasnosti je to jednotriedna MŠ s 24 deťmi prihlásených na celodenný pobyt. Pracujú tu 4 zamestnanci z toho 2 kvalifikovaní pedagógovia. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch ( výnimočne od dvoch) do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.
Je umiestnená v účelovej budove, ktorá spĺňa hygienické a bezpečnostné predpisy. Deti sa hrajú a pracujú v samostatnej triede vybavenej 3 počítačmi, interaktívnou tabuľou, televíziou, DVD prehrávačom, rádiom, hračkami a účelovým nábytkom. K budove školy patrí aj rozsiahly školský dvor s trávnatou plochou, 2 pieskoviskami , hojdačkami a preliezkami.


Prevádzka materskej školy : 07:00 - 16:30
Zriaďovateľ školy : Obec  Gyňov
Riaditeľ školy: Bc. Dudríková Mária
Adresa školy : Materská škola Gyňov, Malogyňovská 13, 044 14 Gyňov
číslo telefónu : +421 55 699 72 06
Počet pedagogických zamestnancov školy : 2
Počet prevádzkových zamestnancov školy : 2
Počet zapísaných detí v školskom roku 2014/2015 : 24
Z toho 5 -6 ročných : 5


Zameranie školy vychádza z vlastných podmienok, z prostredia a regiónu, v ktorom sa nachádzame, zo záverov vykonaných analýz, z analýzy doterajšej praxe a doterajšieho zamerania materskej školy.

Preto sa zameriame na:

- realizáciu environmentálnych aktivít zameraných na poznávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia

- starostlivosť o zdravie, prezentovaním zdravého životného štýlu ( pohybové aktivity, zásady správnej výživy), s cieľom zabezpečiť deťom zdravý vývin, duševnú pohodu a zdravie v dospelosti

- rozvíjanie primeranej telesnej zdatnosti prostredníctvom pohybových aktivít v prírodnom prostredí

- utváranie a rozvíjanie vzťahu k svojmu rodisku prostredníctvom ľudovej kultúry a ?udových tradícií

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na prípravu detí do 1. ročníka a na deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- spoluprácu so zriaďovateľom pri vytváraní vhodných priestorových materiálnych a personálnych podmienok v materskej škole.