»» Zmluvy

Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu - Webex
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva s Webex
Zmluva o dodávke plynu SPP
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dodávke plynu
Zmluva o poskytnutí sociálnej služby
pdf Zmluva o poskytnutí sociálnej služby
pdf Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - rok 2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Energie2 a.s.
pdf Zmluva o združenej dodávke elektiny
Príkazná zmluva elektrická energia a plyn
Zverejnené dňa 11.07.2017
pdf Príkazná zmluva č. 06/KO/2017/PL
pdf Príkazná zmluva č. 06/KO/2017/EL
Slovenská agentúra životného prostredia
zverejnené dňa 10.07.2017
pdf Zmluva č. 25/POD-73/17 - Program obnovy dediny
Zmluva o dielo - PROMONTA SK s.r.o. - Projekt Dub nad obcou
zverejnené dňa 22.06.2017
pdf Zmluva o dielo - PROMONTA SK s.r.o.
Dohoda VODIP
zverejnené dňa 30.12.2016
pdf Dohoda Ing. Peter Paulovčák - VODIP
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb - Dôvera ZP, a.s.
pdf Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera ZP
eurobus, a.s. - Zmluva o preprave
zverejnená 29.09.2016
pdf Zmluva o preprave č. 100/16
ZMULVA O DIELO - HUDOBNÁ PRODUKCIA DEMETER
zverejnené 12.08.2016
pdf Zmluva o dielo -Demeter
Zmluva o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komumikácii
zverejnená 11.05.2016
pdf Zmluva o úprave práv - Správa ciest KSK
Zmluva o poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti - BRICK-BOX Engineering - Zateplenie MŠ
zverejnené 02.05.2016
pdf Zmluva o poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti - Ján Bystrianský
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Rekonštrukcia vodovodu
zverejnené 19.04.2016
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie č. 114713 08U01
Zmluva o dielo GB STAV KOŠICE - Zateplenie MŠ a prenájom
zverejnené dňa 15.04.2016
pdf Zmluva o dielo - GB STAV KJOŠICE - Zateplenie MŠ
pdf Zmluva o dielo - GB STAV KJOŠICE - nájom
pdf Darovacia zmluva - GB STAV KJOŠICE
Prima banka Slovensko, a.s.
zverenené dňa 24.02.2016
pdf Zmluva o grantovom účte - dotácia z Environmentálneho fondu
Mandátna zmluva - Procurio s.r.o.
zverejnené dňa 23.02.2016
pdf Mandátna zmluva - Procurio s.r.o.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD, a.s.
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena - VSD, a.s.
Nadácia Pontis
zverejnené dňa 30.11.2015
pdf Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia Pontis
pdf Zmluva o poskytnutí grantu č. NT16_18
Darujte Vianoce - Nadácia Orange
zverejnená 16.12.2015
Dohoda - SHR - Sociálna poisťovňa
zverejnená 25.11.2015
pdf Dohoda - poskytovanie údajov o SHR + GRID karta
Zmluva NATUR-PACK, a.s.
zverejnené 23.10.2015
pdf Zmluva o budúcej zmluve - NATUR - PACK, a.s.
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
pdf Dodatok k zmluve s Natur-Pack
Zmluva o dielo - MK hlas, s.r.o.
zverejnené 23.10.2015
pdf Zmluva o dielo - obecný rozhlas
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM
zverejnené 28.09.2015
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM
pdf Zmluva č. ZLP-2016-0684
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZLP-2016-0684
Darovacia zmluva
zverejnené 4.8.2015
pdf Darovacia zmluva - KOSIT a.s.
pdf Darovacia zmluva_ 2016 Kosit
pdf Darovacia zmluva Kosit 2017
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Urbári Gyňov
zverejnené 31.07.2015
pdf Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Urbári Gyňov
Obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 UPN
zverejnené 1.7.2015
pdf Zmluva s A-projekt
DOHODY s UPSVaR
pdf dohoda č. 204
pdf Dohoda č. 189
pdf Dohoda č. 17/41/012/100 - 2018
pdf Dohoda č. 18/41/010/71
Zber opotrebovaných pneumatík
JPG Zmluva s AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
pdf Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta - pneumatiky
Dotácie z rozpočtu obce
zverejnčné 2.6.2015
pdf TJ Slovan Gyňov
pdf Rimskokatolícka cirkev, Farnosť Mena Panny Márie - filiálka Gyňov
pdf Výychodné rieky
pdf Rímskokatolícka cirkev - r.2016
pdf TJ Slovan - zmluva na r. 2016
pdf Rímskokatolícka cirkev r. 2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb - OMEGA
zverejnené2.6.2015
pdf Dodatok č. 1 - OMEGA
Darovacia zmluva pre MŠ Gyňov
pdf Darovacia zmluva uzatvorená s VSE
pdf Darovacia zmluva - VSE Holding, a.s.
Poistná zmluva
zverejnená 28.08.2014
jpg Zmluva s Kooperatívou
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
zvrenené 30.07.2014
pdf Zmluva uzatvorená s Prima Bankou Slovensko
Zmluva o dielo - Verejné priestranstvo pri KD Gyňov
zverejnená 1.7.2014
pdf Zmluva o dielo - Darien
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2015
pdf Audítorská činnosť
pdf Zmluva o vykonaní audítorských služieb za r. 2016
Zmluva o reklame
zverejnená 4.6.2014
pdf Zmluva uzatvorená s ŽPSV
zmluva s RWE
pdf Zmluva uzatvorená s RWE
Darovacia zmluva
zverejnená 27.5.2014
pdf Zmluva uzatvorená so spoločnostou AGRO OR s.r.o.
Zmluva uzatvorená s MPC
pdf Zmluva s MPC
Slovak Telekom, a.s.
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej so Slovak Telekom, a.s.
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej so Slovak Telekom, a.s.
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej so Slovak Telekom, a.s.
pdf Dodatok k zmluve - Slovak Telekom a.s. - zverejnená 24.04.2014
pdf Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb
pdf Zmluva o poskytnutí verejných služieb - OcÚ tel. linka
pdf Zmluva o poskytnutí verejných služieb - OcÚ tel. linka + internet
pdf Zmluva o poskytnutí verejných služieb - MŠ tel. linka + internet
pdf Kúpna zmluva - telefón
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - OcÚ - tel. linka
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - MŠ - tel. linka + internet
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - OcÚ - tel. linka + internet
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Gyňov
pdf TJ Slovan - Zmluva r. 2014
pdf Abovská osa - 2014
pdf Dotácia pre Rimskokatolicku cirkev
pdf Dtoácia pre Rímskokatolícku cirkev
Zmluva s PPA
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - DETSKE IHRISKO
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - VIACÚČELOVÉ IHRISKO
pdf Verejné priestranstvo pri KD Gyňov - zverejnená 1.7.2014
Rámcová dohoda - SPP
pdf Rámcová dohoda o dodávke a distribúcii elektrickej energie
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
pdf Zmluva č. 26/IX/2013 o poskytovaní poradesnkých služieb
Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy
pdf Zmluva s ALARMTEL SK - zverejnené 31.10.2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb uzatvorená s Slovak Telekom a.s.
Poistná zmluva
pdf Zmluva o poistení majetku obce - UNION
Zmluva o zabezpečení ocharny osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
pdf Zmluva uzatvorená s Spoločný úrad Beniakovce
pdf Zmluva uzatvorená s Safety Management
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
pdf Zmluva o Municipálnom úvere uzatvorená s Prima Bankou Slovensko a.s.
Zmluva s O2
pdf Zmluva o pôžičke O2
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu
pdf Zmluva uzatvorená s firmou H+EKO
pdf Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - H+EKO, spol. s.r.o.
Zmluvy o poskytnutí služieb externého manažmentu
pdf Viacúčelové ihrisko - externý manažment
pdf Detské ihrisko - externý manažment
pdf Verejné priestranstvo pri KD Gyňov - externý manažment
Zmluva č 42/2013 o dodávke pitnej vody U.S.Steel Košice, s.r.o.
pdf Zmluva uzatvorená s U.S.Steel
pdf Dodatok č. 1 k zmluve č. 42/2013 - zverejená 27.06.2014
pdf Dodatok č. 2
pdf Dodatok č. 3
pdf Dodatok č. 4
Zmluva o dielo - vypracovanie bezpečnostného projektu
pdf Zmluva o dielo - vypracovanie bezpečnostného projektu
pdf Zmluva o dielo - aktualizácia betpečnostného projektu
pdf Zmluva o dielo - GDPR
pdf Zmluva o poskytnutí služieb - GDPR
Zmluva uzatvorená s Kosit a.s.
pdf Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
pdf Zmluva č. 506/2014/NO
pdf Zmluva č. 325/2016/NO - Nebezpečný odpad
pdf Dodatok č. 6
Zmluva o dielo - ALARMTEL SK
pdf Zmluva o dielo - Kamerový systém
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
pdf Zmluva uzatvorená s Mestom Košice
pdf Zmluva uzatvorená s Obcou Čaňa
doc Zmluva uzatvorená s Mestom Košice - I. polrok 2014
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyňov
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyňov - ZS Čaňa II. polrok 2014
pdf Zmluva uzatvorená s Mestom Košice - II. polrok 2014
pdf Zmluva uzatvorená s Mestom Košice
pdf Zmluva uzatvorená LIBA ACADEMY 11
pdf Záujmové vzdelávanie detí - ZŠ Čaňa
pdf Zmluva s Mestom Košice I.polrok 2015
pdf Zmluva uzatvorená s LIBA ACADEMY 11 - II. polrok
pdf Zmluva uzatvorená s DOMKA- II. polrok
pdf Zmluva uzatvorená s obcou Čaňa- II. polrok
pdf Zmluva uzatvorená s Mestom Košice - II. polrok
pdf Zmluva uzatvorená s Obcou Čaňa - I. polrok 2016
pdf Zmluva uzatvorená s mestom Košice - II. polrok 2016
pdf Zmluva uzatvorená s OZ Liba Academy 11 - 09-12/2016
pdf Zmluva uzatvorená s obcou Čaňa - 09-12/2016
pdf Zmluva uzatvorená so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov
pdf Zmluva uzatvorená s Mestom Košice 09-12.2016
pdf Zmluva uzatvorená s OZ Liba Academy 01 - 08-12/2017
pdf Zmluva uzatvorená s obcou Čaňa - 01-06/2017
pdf Zmluva uzatvorená s Mestom Košice 01-08/2017
pdf Zmluva uzatvorená so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov 01-08/2017
pdf Zmluva uzatvorená so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov 9-12/2017
pdf Zmluva uzatvorená s obcou Čaňa - 09_12/2017
pdf Zmluva uzatvorená s mestom Košice 09_12/2017
pdf Zmluva uzatvorená so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov 01-08/2018
pdf Zmluva uzatvorená so Základnou školou s materskou školou sv. Marka Križina 01_08_/2018
pdf Zmluva uzatvorená s mestom košice 01-08/2018
pdf Zmluva uzatvorená s obcou Čaňa - 01_06/2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Kamerový systém
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o dielo - Detské ihrisko a Viacúčelové ihrisko v obci Gyňov
pdf Zmluva o dielo - Detské ihrisko
pdf Zmluva o dielo - Viacúčelové ihrisko
Zmluva o dielo - uzatvorená s Ing. Peter Paulovčák - VODIP
Predmetom zmluvy je stavba "Gyňov - rekonštrukcia vodovodu"
pdf Zmluva o dielo - rekonštrukcia vodovodu
POISTNÁ ZMLUVA
UNION - poistenie motorového vozidla
pdf Poistenie motorového vozidla
Zmluva o poskytnutí dotácie - KSK
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
pdf Zmluva č. 101/2016 - VZN
Zmluva o poskytnutí služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služby - DATALAN
Zmluva o združenej dodávke plynu
pdf Zmluva s RWE
Zmluva BOZP
pdf Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
jpg dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2012/BTAOPP o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a PO
Zmluva o poskytnutí grantu - PONTIS
pdf Zmluva o poskytnutí grantu z Nadácie PONTIS
Mandátná zmluva - verejné obstarávanie
pdf Mandátna zmluva - verejné obstarávanie
Zmluva č. 38/2008 o dodávke energií a energetických médií
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve č 38/2008 o dodávke energií a energetických médií
pdf Dodatok č. 4 k Zmluve č. 39/2008 o dodávke pitnej vody
pdf Dodatok č. 5 k Zmluve č. 39/2008 o dodávke pitnej vody
pdf Dodatok č. 6
Darovacia zmluva
pdf Darovacia zmluva - VSE pre MŠ
pdf Darovacia zmluva - KOSIT a.s
pdf Darovacia zmluva - SCHOTT s.r.o.
pdf Darovacia zmluva - auto
pdf Darovacia zmluva - Viacúčelové ihrisko
pdf Darovacia zmluva - Detské ihrisko
doc Darovacia zmluva - Kosit
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb r. 2011
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb r. 2012
Cyklotrasa
pdf Dodatok č. 4
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gyňov
pdf Zmluva s Abovkou osou o.z.
Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Gyňov a STRABAG s.r.o.
pdf Zmluva o dielo - STRABAG s.r.o.
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Strabag
pdf Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Strabag
Zmluva o vykonaní auditu
pdf Zmluva o vykonaní auditu
pdf Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
pdf Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Zmluva uzatvorená medzi Obcou Gyňov a Prima Banka Slovensko a.s.
pdf zmluva s Prima Bankou Slovensko a.s. č.03/070/10
pdf zmluva s Prima Bankou Slovensko a.s. č. 03/045/09
pdf Zmluva o Municipálnom úvere uzatvorená s Prima Bankou Slovensko
Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Gyňov a ASHA s.r.o.
Predmetom zmluvy sú stavebné práce - Verejné priestranstvo v obci Gyňov
pdf Zmluva o dielo
pdf Dodatok k zmluve
pdf Dodatok č. 2
Zmluva uzatvorené medzi Obcou Gyňov a PPA
pdf Zmluva s PPA
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo uzatvorená s EUROVIA SK, a.s.
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
zmluva č. 5700031
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf zmluva č. 5700031
zmluva 6-IX-2011
pdf Zmluva o dielo na zabezpečenie procesu verejného obstarávania