»» Zákazky podľa § 9

Obec Gyňov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona


Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní od 1.7.2013

dátum zákazky predmet zákazky lehota na predloženie ponúk dátum zverejnenia v profile prepojenie na informáciu hodnota zákazky úspešný uchádzač
 13.01.2016  Výber verejného obstarávateľa na zhotoviteľa prác projektu "Zateplenie budovy MŠ"
 20.01.2016  13.01.2016  výzva
tlačivo
 990,-  Procurio s.r.o.
13.01.2016 Výber verejného obstarávateľa na zhotoviteľa prác projektu "Rekonštrukcia OcÚ a PZ" 20.01.2016 13.01.2016 výzva
tlačivo
990,-  Procurio s.r.o.
03.11.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie 19.11.2015 03.11.2015 výzva     tlačivo 3.180,-  Emprostav s.r.o.
21.09.2015 Obecný rozhlas a jeho príslušenstvo 29.09.2015 21.09.2015 výzva
tlačivo
vyhodnotenie
zápisnica
 8139,31  MK Hlas s.r.o.
17.12.2014 Kamerový systém 31.12.2014 17.12.2014 výzva
tlačivo
   ALARMTEL
03.04.2014 Osvetlenie viacúčelového ihriska 23.05.2014 do 12.00 hod 03.04.2014  výzva+tlačivo  3.284,40,-  ENERGOMONT
 21.10.2013 poskytovanie poradenských služieb
 24.10.2013

do 10.00 hod.
21.10.2013
"výzva"

"tlačivo - ponuka"

vyhodnotenie

informácia
 1400,-  CRR Košického kraja n.o.
 30.7.2013 realizácia diela "Verejné priestranstvo pri KD Gyňov"
13.8.2013

do 12.00 hod
 30.7.2013 výzva

tlačivo

vyhodnotenie
 
informácia
18497,43
Darien s.r.o.
 18.7.2013 Externý manažment projektu Verej. priestranstvo pri KD 
 31.07.2013

do 12.00 hod
18.7.2013
 výzva

tlačivo

vyhodnotenie

informácia
1350,-
KRA Košického kraja