»» Zber odpaduHarmonogram zberu odpadov v zmysle VZN č. 2/2016

Kalendár separovaného zberu 2018


Zmeny od r. 2015

Firma KOSIT odvezie iba tie odpadové nádoby, ktoré budú označené nálepkou pridelenou z Obce Gyňov „TKO - Obec Gyňov“ 


V spolupráci s firmou KOSIT a.s. obec Gyňov zabezpečí odvoz aj vyseparovaných zložiek TETRAPAK, kde patria odpady: viacvrstvové obaly z džúsov, mliečnych výrobkov, vín a iných nápojov -obaly sú vyznačené značkami:

C/PAP    81     84

Odvoz takýchto odpadov bude uskutočňovaný súčasne s odpadom „Plasty“ t.j. do žltého vreca vložíte:
plasty - fólie, sáčky, tašky, PET fľaše, obaly z kozmetických výrobkov (plastové fľaše zo šampónov, aviváže a i.
Kovy – plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín) a drobné kovové predmety, drôt.
Tetrapak – obaly (krabice) z džúsov, mlieka, mliečnych výrobkov, vín .. 

Organizácia  zberu komodít (viď kalendár separovaného zberu 2017).
Prvý v mesiaci je naplánovaný zber žltých vriec, kde vkladáme PLASTY, KOVY, TETRAPAK
Druhý v mesiaci je naplánovaný zber modrých vriec, kde vkladáme: PAPIER
Tretí v mesiaci je naplánovaný zber zelených vriec, kde vkladáme: SKLO